Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Rewolucyjna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Dnia 16 grudnia 2016 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (dalej jako "ustawa") wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i już dzisiaj wywołuje spore zamieszanie w szczególności z związku z nowymi zasadami dotyczącymi usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości.

Rewolucyjna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

I tak z dniem 1 stycznia 2017 roku zniesiony zostaje wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2. Dotychczas obowiązująca ustawa wprowadzała zwolnienie z wymogu uzyskania takiego zezwolenia wyłącznie dla krzewów w wieku do lat 10. Szacowanie wieku krzewów przysparzało licznych problemów i zastąpienie go obliczaniem ich powierzchni wydaje się być bardziej praktycznym rozwiązaniem.

Zmiana obejmie również sposób liczenia obwodu drzewa niepodpadającego pod wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie.  Według nowych przepisów, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia nie przekracza:

 1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
  - liczonych na wysokości 130 cm, a nie jak dotychczas - na wysokości 5 cm.

Największą jednak zmianą jest wprowadzenie nowych zapisów dotyczących wyłączenia spod wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.  Z takiego zwolnienia skorzystać mogą osoby fizyczne. Art. 83f ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r. wprowadza całkowite wyłączenie spod uzyskania ww. zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów:

 1. które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wobec powyższego, według nowych zapisów, jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez obaw usuwać drzewa lub krzewy i nie limituje nas żadne ograniczenie w tym względzie. Z kolei, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, ale chcemy usunąć drzewa lub krzewy z dawnego gruntu rolniczego na cele dalszych upraw, to również  będziemy zwolnieni z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia.

Dodatkową liberalizację przepisów dotyczących usuwania drzew lub krzewów wprowadza dodany nowelizacją art. 83f ust. 1a i 1b ustawy, który przyznaje radzie gminy kompetencję do rozszerzenia przypadków, w których nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Uchwała, którą w tej materii będzie podejmowała rada gminy, stanowić będzie akt prawa miejscowego, a więc będzie obowiązywać na obszarze danej gminy. Kryteria, jakimi może posługiwać się rada gminy, ograniczając stosowanie zezwoleń, to:

 1. gatunek drzewa lub krzewu, lub
 2. wiek drzewa lub krzewu, lub
 3. obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
 4. cel usunięcia drzewa lub krzewu:
 5. związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 6. niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
 7. cechy nieruchomości:
  a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy,
  b) wpisanie do rejestru zabytków,
  c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
  d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
  e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zmianie uległ również sposób ustalania opłat za usunięcie drzewa lub krzewu

Według nowych przepisów, opłatę za usunięcie drzewa ustalać się będzie, mnożąc liczbę centymetrów obwodu drzewa na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.  Natomiast opłatę za usunięcie krzewu obliczać się będzie, mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Zmieniony art. 85 ust. 4a ustawy przyznaje radzie gminy kompetencję do ustalania wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Rada gminy podejmuje w tym zakresie uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego. Wysokość stawek opłat ustala się albo jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów, albo różnicując je ze względu na:

 1. rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów,
 2. obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Rada gminy może również, w drodze uchwały, postanowić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów niż tych wymienionych w ustawie. 

Maksymalna wysokość stawki opłat za usunięcie drzewa nie może przekroczyć 500 zł, a za usunięcie krzewu 200 zł. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat, to stosuje się stawki maksymalne.

Nowe brzmienie uzyskał również art. 89 ust. 1 ustawy, stanowiący o wysokości kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew lub krzewów. Od dnia 1 stycznia 2017 roku administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby naliczona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Nowelizacja zawiera również przepisy temporalne, wskazujące na to, że w przypadku postępowań, o których mowa w art. 83 - 87 ustawy (przykładowo o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, postępowanie w sprawie naliczenia opłaty) wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.

Natomiast w przypadku postępowań związanych z naliczeniem kary administracyjnej oraz jej wysokością, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 2017 roku, stosuje się nowe przepisy, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów obowiązujących w chwili wszczęcia postępowania, byłaby względniejsza.

Patrycja Amrozińska-Kasiak - Aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kasiak
patrycja.amrozinska@gmail.com
fot. pexels.com

aktualizacja: 2017-01-09

Dodaj komentarz

Materiały dodatkowe
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Badanie stanu prawnego nieruchomości przed zakupem działki

Przed kupnem działki pod budowę domu jednorodzinnego należy ocenić stan prawny nieruchomości poprzez sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych oraz warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, albo w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x