Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Pozwolenie na budowę

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba, że rodzaj obiektu nie wymaga uzyskania pozwolenia, a wystarczy samo zgłoszenie.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia po nowelizacji Prawa Budowlanego

Według nowelizacji prawa budowlanego, które wchodzi w życie 28 czerwca 2015 r. w celu rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, w świetle nowych przepisów konieczne będzie zgłoszenie budowy właściwemu organowi wraz z projektem budowlanym.

Zgłoszeniu podlegać będą również w szczególności:

 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z tym, że łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki);
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (liczba tych obiektów nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki);
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Co istotne, w uzasadnieniu projektu omawianej nowelizacji wskazano, że do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z projektem budowlanym będzie wymagane dołączenie dokumentów kompletowanych dotychczas w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Dla inwestora zatem zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę na rzecz ustanowienia obowiązku zgłoszenia nie będzie wiązać się z kluczowymi uproszczeniami.

W uzasadnieniu mowa jest także o zniesieniu obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Weryfikacja spełnienia przez budynek tych warunków będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania. W praktyce – sam obowiązek przygotowania wskazanych dokumentów nie został zniesiony, ale weryfikację jego realizacji przesunięto w czasie.

Uwaga! Mimo że dokumenty te nie są wymagane, to dla własnego komfortu i uniknięcia ewentualnych późniejszych problemów, dobrze jest przed rozpoczęciem budowy uzyskać od właściwych instytucji dwa dokumenty – potwierdzające dostęp do drogi publicznej i do sieci energetycznej.

Pozwolenie na budowę "po staremu"

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Pozwolenie na budowę zgodnie z treścią art. 32 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.) może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plik PDF wniosek_o_pozwolenie_na_budowe.doc)
 • złożył oświadczenie /pod rygorem odpowiedzialności karnej/ o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu);
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu).

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska;
 • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów /uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Jeśli w tym terminie organ nie zajmie stanowiska oznacza to akceptację zaproponowanych rozwiązań/.

Nie może liczyć na wydanie pozwolenia na budowę osoba, która jeszcze przed wydaniem decyzji, względnie przed jej uprawomocnieniem rozpoczęła roboty budowlane (art. 32 ust. 4a Prawa budowlanego).

Pozwolenie na budowę wydaje starosta.

Zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 prawa budowlanego: „Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę nikt się nie odwoła, decyzja ta staje się prawomocna i inwestor może przystąpić do jej realizacji.

Od decyzji starosty strona może odwołać się do wojewody za pośrednictwem starosty.

Na 7 dni przed rozpoczęciem budowy inwestor powinien powiadomić starostę o przystąpieniu do budowy.

W 2008 roku zmienione zostały terminy ważności pozwolenia na budowę - do rozpoczęcia budowy a także przerwy w pracach budowlanych nie mogą być dłuższe niż 3 lata. Zmiana dotyczy pozwoleń wydanych po opublikowaniu ustawy (dz. Ust. 145 z 2008 r)

Istnieją obiekty niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę. Większość z tych obiektów podlega jednak zgłoszeniu w terminie 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót. Jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu można przystąpić do budowy.

I tak pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 • obiektów gospodarczych parterowych, budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
 • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • obiektów małej architektury,
 • ogrodzeń,
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21.03.2006 r sygn akt II OSK 667/05

Mur, który pełni funkcję konstrukcji oporowej, zabezpieczającej przed osuwaniem się ziemi z terenu wyżej położonego, nie jest ogrodzeniem, bowiem bez względu na to, czy znajduje się na granicy z nieruchomością sąsiednią, czy też w innym miejscu, nie ma charakteru ogrodzenia, jako obiektu odgradzającego poszczególne części terenu.

Nie jest też obiektem małej architektury, skoro funkcjonalnie służy zabezpieczeniu przed osuwaniem się ziemi a nawet gdyby uznać, że pomimo tej funkcji ze względu na użyty do budowy materiał oraz umiejscowienie (w ogrodzie) stanowi obiekt małej architektury, to i tak obiekt taki mógł być wybudowany wyłącznie po zgłoszeniu jego budowy właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.

Pozwolenia na budowę nie wymaga również wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 • remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 • dociepleniu budynków o wysokości do 12 m,
 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
 • instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

–ziemnych stawów hodowlanych,

–urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych,
 • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych,
 • montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Jeżeli starosta nie wyda w terminie 65 dni, od daty złożenia wniosku, decyzji „pozwolenie na budowę”, to organ wyższego stopnia nakłada karę. W każdym przypadku przekroczenia terminu wydania decyzji prowadzi się odrębne postępowanie.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek pierwszego dnia miesiąca przesłać do organu wyższego stopnia uwierzytelnione rejestry wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w miesiącu poprzednim.

W wyniku analizy rejestrów i stwierdzenia przypadku zawinionego przez organ przekroczenia terminu do wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę należy przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, podejmując wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego, w tym umożliwić zainteresowanemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej złożenie wyjaśnień w sprawie opóźnienia.

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego nastąpi ustalenie przyczyn zwłoki, za które nie ponosi winy organ, postanowienia o nałożeniu kary nie wydaje się. Jeżeli natomiast za opóźnienie ponosi winę organ, kara nakładana jest w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Kary za zwłokę w wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stanowią wydatek organu właściwego do wydania takiej decyzji. W związku z ustanowieniem płatności z tego tytułu dochodami Skarbu Państwa, kwoty tych środków powinny zostać przekazane na rachunek dochodów budżetowych właściwego dysponenta (w przypadku kar nakładanych przez wojewodów będzie to rachunek dochodów wojewody). W postanowieniu orzekającym o wymierzeniu kary wskazuje się numer rachunku, na który należy dokonywać wpłat z tytułu kar. Postanowienie to podlega wykonaniu z dniem doręczenia.

Do kar pieniężnych za niewydanie w terminie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA PROJEKT

Ministerstwo Budownictwa opracowało projekt nowego prawa budowlanego, który w sposób zdecydowany zmienia/upraszcza dotychczasowe skomplikowane procedury wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z przyjętymi w tym projekcie założeniami, zasadą w przypadku budowy domów jednorodzinnych będzie brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jest to rewolucyjne założenie odchodzące od wieloletniej praktyki decydowania przez urzędnika o możliwości przystąpienia do budowy domu. Według projektu nowego prawa budowlanego w przypadku zdecydowanej większości domów jednorodzinnych nie będzie potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę, co nie znaczy, że będzie w tym zakresie zupełna dowolność. Osoba zamierzająca przystąpić do budowy będzie musiała przedłożyć staroście stosowny wniosek wraz z projektem budowlanym.

Jeżeli starosta nie zgłosi w terminie 30 dni od chwili złożenia wniosku sprzeciwu, inwestor będzie mógł przystąpić do realizacji zamierzenia budowlanego. Uproszczenie nie oznacza dowolności. Nowe przepisy będzie można stosować tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w przypadku natomiast gdy inwestor będzie chciał posadowić budynek bez zachowania wymaganych przepisami odległości od sąsiada, sąsiad ten będzie musiał wyrazić na to zgodę w formie notarialnej.

Pozwolenia na budowę będzie natomiast konieczne w przypadku budowy obiektów:

 • których budowa jest dopuszczalna tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania,
 • o wysokości przekraczającej 12 m,
 • o powierzchni zabudowy powyżej 5 tysięcy m2,
 • o kubaturze powyżej 5 tysięcy m3,
 • których obszar oddziaływania będzie wykraczał poza granicę działki lub działek określonych w projekcie budowlanym,
 • na obszarze objętym ochroną konserwatorską,
 • zlokalizowanych w pasie technicznym /według przepisów o obszarach morskich RP, służących utrzymaniu brzegów morskich/,
 • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub odbudowy obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków,
 • w przypadku obiektów handlowych, jeżeli ich kubatura przekracza 5 tysięcy m.kw.,
 • liniowych o znaczeniu ponadlokalnym.
aktualizacja: 2015-06-11

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

starostwo zabiera projekt w którym jest oryginalna mapa do celów projektowych, do nadzoru idzie projekt z kopiami dokumentów a inwestorowi pozostaje egzemplarz kopii i z oryginałami oprócz mapy. kwestia czy mądrze projekt złoży projektant

Gość: rk

26 Mar 2013, 22:23

Niby tak, ale...Tylko w jednym z 4 oryginałów są decyzje i pisma z czerwonymi pieczątkami. W pozostałych jedynie ich kopie."Czerwony" oryginał dajemy do urzędu (sami se biorą).

retrofood

21 Sie 2012, 08:14

Masz 4 szt. oryginałów.

bajbaga

21 Sie 2012, 07:14

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Dostęp do drogi publicznej

Problem dostępu do drogi publicznej zaskakuje nas często dopiero, gdy występujemy z wnioskiem do starostwa powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę*. Okazuje się wówczas, że trzeba wykazać, że działka ma dostęp do drogi publicznej. Dlatego warto sprawdzić to jeszcze przed nabyciem gruntu.

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.   
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x