Budujemy Dom

Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze

Artykuł na: 23-28 minut

103 mld zł - tyle rząd chce wydać na walkę ze smogiem do 2029 r. W ramach programu Czyste Powietrze, państwo dofinansuje: wymianę starych kotłów, docieplenie budynków, wymianę stolarki, montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wysokość dopłat została powiązana z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym. Ogólne zarysy programu poznaliśmy w czerwcu, niestety, wielu szczegółów wciąż brak. A jak wiadomo - diabeł tkwi w szczegółach.

Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze

Uwaga!Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie są cele programu Czyste Powietrze?
 • Kiedy można się starać o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?
 • O jaką wysokość dopłat można się starać? Komu przysługują?
 • Jakie dokumenty trzeba skompletować, by ubiegać się o dofinansowanie?
 • Smog - co to właściwie jest?
 • Jakie działania podjęto, by walczyć ze smogiem w Polsce?

Program Czyste Powietrze ma być głównym instrumentem walki ze smogiem na poziomie ogólnokrajowym.

Za jego realizację odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Stosowne porozumienie podpisano na początku czerwca w obecności premiera oraz ministrów finansów, środowiska i energii.

Podstawowe cele programu to poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Ma temu służyć ich termomodernizacja i wymiana palenisk. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w przypadku już istniejących domów finansowana będzie wymiana źródeł ciepła starej generacji na węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła, kotły na paliwo stałe.

Przy czym - jak zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk - wymiana starego paleniska na kocioł na paliwo stałe ma być ostatecznością. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynku, wymianę okien, drzwi i bramy garażowej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

W domach nowo budowanych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła oraz... kotłów na paliwo stałe. Program ma być realizowany przez dziesięć lat, do roku 2029 (podpisywanie umów do końca 2027). O dopłaty mogą się ubiegać właściciele i współwłaściciele budynków. Według optymistycznych szacunków program umożliwi poprawę efektywności energetycznej nawet 4 mln domów jednorodzinnych (to 80% wszystkich) i wymianę 3 mln starych kotłów!

Docieplenie budynku
W programie Czyste Powietrze przewidziano dopłaty nie tylko do wymiany starych palenisk, ale również do docieplenia budynków. (fot. Paroc)
Pompa ciepła
Budujący domy mogą wystąpić o dopłatę do ekologicznych systemów grzewczych, np. z pompą ciepła. (fot. Nibe Biawar)

Dopłaty - ile i dla kogo?

Budżet programu Czyste Powietrze to 103 mld zł - 63,3 mld zł zostaną wypłacone w formie dotacji, 39,7 mld zł przeznaczono na pożyczki, udzielane na preferencyjnych zasadach (na okres do 15 lat z oprocentowaniem, które aktualnie wynosi 2,4%).

Wysokość dofinansowania będzie zależała od dochodu liczonego na osobę w gospodarstwie domowym. Inwestorzy mogą oczekiwać pokrycia od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Dopłata na poziomie 90% zostanie przyznana gospodarstwom domowym o dochodach do 600 zł netto miesięcznie na osobę. Każde kolejne 200 zł dochodu/os. więcej obniży poziom finansowania o 10%, co oznacza że przy dochodzie do 800 zł można liczyć na dotację do 80% wartości inwestycji, przy 1000 zł na osobę do 70% itd. Przy dochodach powyżej 1600 zł netto/os., dopłata wyniesie 30%. Pozostały koszt inwestycji można sfinansować pożyczką bądź ze środków własnych.

Minimalny koszt realizowanego projektu, na który można otrzymać dopłatę, to 7 tys. zł. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia to 53 tys. zł (czyli maksymalne wsparcie to 47,7 tys. zł). Dotacje przyznane w ramach programu Czyste Powietrze nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przykładowe maksymalne stawki za roboty przewidziane do wsparcia wynoszą:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz prace towarzyszące do 150 zł/m2;
 • wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł/m2;
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 15 tys. zł/zestaw;
 • pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej - powietrzne do 30 tys. zł/zestaw, gruntowe do 45 tys. zł/zestaw;
 • kotły gazowe kondensacyjne i olejowe wraz z systemem odprowadzania spalin do 15 tys. zł/zestaw;
 • kotły na paliwo stałe wraz z systemem odprowadzania spalin - na węgiel do 10 tys. zł/zestaw, na biomasę do 20 tys. zł/ zestaw;
 • audyt energetyczny budynku, dokumentacja projektowa modernizacji do 1 tys. zł.
Instalacja fotowoltaiczna
Wsparcie otrzymają także inwestorzy zakładający kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. (fot. A. Papliński)

Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła jeszcze o uldze podatkowej. Według niej, osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) będą mogły odliczyć od dochodu 20% wydatków, poniesionych na termomodernizację i potwierdzonych audytem energetycznym. Ulga ma być rozłożona na trzy lata i sumarycznie nie może przekroczyć 53 tys. zł. Nie udało się nam ostatecznie ustalić, czy ulga planowana jest zamiast dopłaty, czy będzie można korzystać z nich równocześnie.

Ocieplanie przegród zewnętrznych
Maksymalna stawka dofinansowania przewidziana w programie Czyste Powietrze, za ocieplenie przegród zewnętrznych wynosi 150 zł/m2 (fot. A. Papliński)...
Wymiana stolarki okiennej
...za wymianę stolarki 700 zł/m2... (fot. MS więcej niż OKNA)
Kocioł gazowy kondensacyjny z systemem odprowadzania spalin
...za zainstalowanie kotła gazowego kondensacyjnego z systemem odprowadzania spalin 15 tys. zł (fot. J. Werner).

Wymagane dokumenty

Pierwotnie Ministerstwo Środowiska zapowiadało, że wnioski o dofinansowanie będzie można składać po 1 sierpnia 2018 r. Później pojawiła się data 1 września. Do 5 września nie udało nam się zapoznać z wzorem wniosku. Prawdopodobnie razem z nim trzeba będzie złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano numeru księgi wieczystej;
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczną decyzję pozwolenia na budowę;
 • dokumentację fotograficzną stanu obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku;
 • branżową dokumentację projektową, przygotowaną przez uprawnionego projektanta/audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną lub chiropterologiczną (związaną z obecnością nietoperzy);
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania potrzebne będą jeszcze:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia;
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte);
 • dokumentacja fotograficzna stanu obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia;
 • dokument dokonanego przelewu albo inny dokument, poświadczający opłacenie dowodów księgowych.

Preferowana będzie elektroniczna forma składania wniosków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie miał 3 miesiące na ich rozpatrzenie. Jeśli dopatrzy się jakiś błędów lub braków, na ich poprawę lub uzupełnienie wnioskodawca będzie miał 14 dni. Podpisanie umowy ma poprzedzić wizja lokalna, dokonana przez przedstawiciela Funduszu.

O co ten hałas?

Nazwa smog pochodzi od angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła), i dość dobrze oddaje naturę zjawiska - smog to rodzaj brudnej, zalegającej mgły, składającej się z rozmaitych zanieczyszczeń: pyłów, spalin, gazów przemysłowych. Duże znaczenie przy jego powstawaniu mają, poza źródłami zanieczyszczeń, pogoda i ukształtowanie terenu.

Specjaliści wyróżniają dwa rodzaje smogu: fotochemiczny (typu Los Angeles) i kwaśny (londyński). W Polsce mamy do czynienia głównie z tym drugim - zawierającym tlenki siarki i węgla, pyły oraz sadzę. W przygotowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska raporcie "Stan środowiska w Polsce" pojawia się jeszcze inne określenie - zimowy smog aerozolowy: "Występowaniu tego zjawiska najczęściej nie towarzyszą wysokie stężenia dwutlenku siarki czy tlenków azotu, dlatego też nie można go nazwać smogiem kwaśnym typu londyńskiego, jest to w większości przypadków typowy smog aerozolowy (pyłowy)".

Smog typu Los Angeles pojawia się latem, przy temperaturze pomiędzy 25 a 35°C i słabym wietrze. W słoneczne dni, w miastach z dużym ruchem ulicznym. Żeby powstał, potrzebne jest silne nasłonecznienie, nie mgła. Smog typu londyńskiego występuje w zimie, przy temperaturze od -3 do +5°C, przy bezwietrznej pogodzie. Może powodować ograniczenie widoczności nawet do kilkudziesięciu metrów.

Zanieczyszczone powietrze
Tzw. niska emisja to główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce. (fot. © G. POLAK / FOTOLIA

Smog, z którym mamy do czynienia zimą, tworzą:

 • pyły zawieszone PM10 - mieszanina cząstek stałych i ciekłych, będących zlepkiem różnych substancji, głównie toksycznych. Ich średnica jest mniejsza niż 10 mikrometrów (to pięć razy mniej od grubości ludzkiego włosa). Takie cząstki mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc;

 • pyły zawieszone PM2,5 - to również mieszanina substancji toksycznych (będąca składnikiem frakcji PM10), ale cząstki są bardzo drobne, o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Te mogą docierać nie tylko do dróg oddechowych i płuc, lecz także przenikać do krwi. Im niższa wartość PM, tym mniejsze rozmiary i większa szkodliwość. Znajdujące się w smogu cząstki pyłów pochodzą z emisji bezpośredniej (ze źródeł komunalnych, transportu) lub powstają w atmosferze w wyniku reakcji między substancjami unoszącymi się w powietrzu.

Pyły zawieszone mogą zawierać niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - silnie rakotwórczy benzo(a)piren, dioksyny (trujące związki odpowiedzialne za nowotwory i bezpłodność).

Te o średnicy poniżej 10 mikrometrów mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, zwłaszcza w czasie wysiłku fizycznego. Zwiększają zagrożenie infekcjami układu oddechowego i zaostrzają objawy chorób alergicznych: astmy, kataru siennego, zapalenia spojówek. Drobne cząstki mogą przenikać do krwioobiegu i mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Mają negatywny wpływ na zdrowie kobiet ciężarnych i rozwijającego się płodu.

Według szacunków WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera w Polsce 43 tys. osób. Z naszych krajowych raportów wynika, że do nieodpowiedniej jakości powietrza przyczynia się zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu, a podstawowym źródłem emisji pyłów jest spalanie paliw stałych poza przemysłem, głównie w mieszkalnictwie.

Co już zrobiono?

Ministerialne rozporządzenie usunęło z rynku także kotły 3 i 4 klasy. W warunkach domowych, przy zastosowaniu paliwa nieco gorszej jakości, emisja z kotła klasy 5 może być zbliżona do klasy 3, a drugie urządzenie jest dwa razy tańsze. Co dla polskich rodzin, z których 10% dotyka ubóstwo energetyczne, może mieć znaczenie.
Dopłaty z programu Czyste Powietrze to w walce ze smogiem rodzaj marchewki, czyli zachęty dla obywateli. Tam, gdzie marchewka, zwykle jest też kij. Tym są rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących kotłów na paliwo stałe, ustawa o kontroli jakości węgla i uchwały antysmogowe, wprowadzane na poziomie województw.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań względem kotłów na paliwo stałe, po 1 lipca 2018 r. w Polsce nie wolno sprzedawać kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW klasy niższej niż 5. Kotły ręcznie zasilane paliwem mogą emitować maksymalnie 60 mg pyłu/m3, automatyczne 40 mg. Rozporządzenie będzie obowiązywać do 2020 r., po tej dacie dostosujemy się do unijnych rozwiązań w sprawie ekoprojektu.

Różnica jest taka, że kocioł zgodny z ekoprojektem może emitować maksymalnie taką samą ilość pyłu, jak nasza klasa 5, ale nie tylko pracując z pełną mocą, lecz również przy niższym obciążeniu. A wtedy warunki spalania są gorsze, i emisja pyłu wyższa. Ekoprojekt wprowadza też wymogi odnośnie większej liczby emitowanych substancji, np. tlenków azotu.

Ministerialne rozporządzenie usunęło z rynku kopciuchy, ale także wyraźnie lepsze od nich kotły 3 i 4 klasy. W warunkach domowych, przy zastosowaniu paliwa nieco gorszej jakości, emisja z kotła klasy 5 może być zbliżona do klasy 3, a drugie urządzenie jest dwa razy tańsze. Co dla polskich rodzin, z których 10% dotyka ubóstwo energetyczne (mówimy o nim, gdy opłaty za energię zagrażają zaspokajaniu podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności czy leków), może mieć znaczenie.

Trzeba też zauważyć, że przy kotle 5 klasy koszt inwestycji może podnieść cena wkładu do komina lub jego wymiany. Temperatura spalin z tych urządzeń potrafi spadać do 70-80°C, co może powodować ich kondensację i zawilgocenie, a nawet uszkodzenie tradycyjnego komina.

Wyczekiwaną i od dawna obiecywaną przez rządzących ustawę o kontroli jakości węgla Sejm przyjął 5 lipca. Nowe prawo ma wyeliminować z rynku detalicznego odpady węglowe - muły i flotokoncentraty. Ustawa wprowadza kontrolę jakości paliwa w handlu detalicznym - każda partia opału musi mieć świadectwo jakości. Inspekcja Handlowa będzie wyrywkowo sprawdzać w składach, czy jakość węgla jest z nim zgodna. Jeśli okaże się, że nie, kary mogą sięgnąć 200 tys. zł.

Do ustawy potrzebne jest jeszcze rozporządzenie, które określi szczegółowe wymagania jakościowe dla paliw stałych. Rozporządzenie przygotowuje Ministerstwo Energii i nie musi konsultować go z resortem środowiska. Ekolodzy alarmują, że przedstawiona już propozycja ministra energii dopuszcza do sprzedaży węgiel wysoko zasiarczony, wilgotny, o dużej zawartości popiołu. I że bardziej służy producentom węgla, niż czystości powietrza.

Wprowadzanie uchwał antysmogowych w poszczególnych województwach umożliwiła nowelizacja Prawa ochrony środowiska, czyli tak zwana ustawa antysmogowa. Zgodnie z nią, "Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw."

Pierwsza była Małopolska - zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa, od 1 lipca 2017 r. obowiązuje tam zakaz palenia mułami i flotami węglowymi oraz biomasą (czyli także drewnem) o wilgotności powyżej 20%. Kotły na paliwa stałe i kominki, montowane w województwie po tej dacie, muszą spełniać wymagania unijnego ekoprojektu. Te, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, mają zostać wymienione do końca 2022 r.

Jeszcze surowsze ograniczenia wprowadzono na obszarze miasta Krakowa, gdzie od 1 września 2019 r. obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Po tym terminie do ogrzewania będzie można tam stosować wyłącznie gaz, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, lekki olej opałowy oraz prąd.

Kominek
W Krakowie od 1 września przyszłego roku obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. (fot. © SYDA PRODUCTIONS / FOTOLIA)

Sejmik Województwa Śląskiego od 1 września ub.r. zakazał spalania węgla brunatnego, paliw stałych wytwarzanych z jego użyciem, mułów i flotokoncentratów węglowych, mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz biomasy, której wilgotność przekracza 20%. Tamtejsza uchwała antysmogowa stanowi, że kopciuchy, które mają więcej niż 10 lat, powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Reszta maksymalnie 5 lat później. Po 1 stycznia 2023 r. wymagania ekoprojektu będą musiały spełniać również kominki.

Na Mazowszu uchwała antysmogowa obowiązuje od października ub.r. W myśl tego prawa, wszystkie nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe (kotły, kominki, piece) mają spełniać wymagania ekoprojektu. Od 1 lipca nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich udziałem, węgla brunatnego, kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, poza tym paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.

Wszystkie kopciuchy mają zostać wymienione do końca 2022 r., kotły klas 3 i 4 do końca 2027 r. Z kotłów klasy 5 będzie można korzystać do końca ich żywotności. Posiadacze kominków do końca 2022 r. będą musieli wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu. Przepisy podobnej treści wprowadzono także na Opolszczyźnie, w Łódzkim, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

Stary kocioł na paliwo stałe
W Małopolsce i na Mazowszu kopciuchy mają zniknąć do końca 2022 r. (fot. J. Werner)

Tematy uzupełniające

Jak Polacy ogrzewają domy? Jak Polacy ogrzewają domy?

 

Mamy w kraju przeszło 5 mln domów jednorodzinnych. Co piąty z nich wybudowano przed rokiem 1945, połowę do 1989, 10% w ostatnim dziesięcioleciu. Z reguły, im budynek starszy, tym bardziej energochłonny.
Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach? Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach?

 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Przeczytaj, jaka kara grozi za złamanie zakazu palenia śmieci w domowej kotłowni.

Janusz Werner
fot. otwierająca: © GRZEGORZ POLAK / FOTOLIA

aktualizacja: 2018-09-19

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Dla zainteresowanych programem wsparcia "Czyste Powietrze" polecam kontakt z naszymi doradcami i partnerami handlowymi. Są gotowi służyć pomocą w zdobyciu podstawowej wiedzy o termomodernizacji, jak również uruchomienia procedury przyznania dotacji.   Zainteresowanych ...

Eksperci Viessmann

24 Wrz 2018, 13:57

Dnia 22.09.2018 o 18:11, Gość gość napisał: 15 tysi za instalację kotła kondensacyjnego?, dla zwykłego szaraka to nierealne. Czas żeby ludzie z miasta Krakowa wyprowadzkę zrobili na wieś bo was w tym mieście zamordują. Prąd drogi a będzie jeszcze droższy bo ...

Budujemy Dom - budownictwo ogólne

24 Wrz 2018, 07:47

Dnia 20.09.2018 o 15:47, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Najpierw nowoczesny kocioł, potem czyste paliwo a na to wszystko pieniądze. I po te pieniądze jest okazja wyciągnąć rękę.   Dokładnie. Dla osób które teraz budują dom i muszą ...

Eksperci Viessmann

23 Wrz 2018, 17:43

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Nowość w ofercie Tekla Kotły! Draco Bio Compact F II - automatyczny kocioł do spalania biomasy
Nowość w ofercie Tekla Kotły! Draco Bio Compact F II - automatyczny kocioł do spalania biomasy Draco Bio Compact F II to nowy model kompaktowego kotła automatycznego do spalania biomasy w postaci peletu o średnicy 6-8 mm klasy A, A1 i ...
Regulatory dotykowe w kotłach SAS
Regulatory dotykowe w kotłach SAS Nowością w oferowanych przez firmę SAS modelach kotłów podajnikowych 5 klasy jest zaawansowany technologicznie sterownik, który czuwa nad ...
Ogrzewacze przepływowe Stiebel Eltron - rozwiązanie szyte na miarę
Ogrzewacze przepływowe Stiebel Eltron - rozwiązanie szyte na miarę Ogrzewacze wody sprawdzają się w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Są też dobrą propozycją dla właścicieli domków letniskowych. ...

Kocioł na paliwo stałe - jaki wybrać?

Na co należy zwracać szczególną uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe?

polecane produkty i technologie

Najlepsze sposoby ogrzewania domu

Wybór ogrzewania jest jedną z ważniejszych decyzji podczas budowy wymarzonego domu i w czasie jego remontu. Istnieje wiele metod dostarczania do domu ciepła. To, na jaki sposób się zdecydujemy, zależy od wielu czynników: rodzaju pomieszczeń, możliwości technicznych, w tym również dostępności źródeł energii czy też uwarunkowań finansowych.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 10/2018

Tematem tego numeru jest budowa domu dla alergika. Spełniając kilka warunków można znacznie ulżyć tym mieszkańcom nowego domu, którzy borykają...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".