Budujemy Dom

Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych

Artykuł na: 9-16 minut

Panele podłogowe odbierają rynek posadzkom z litego drewna. Dlaczego tak się dzieje? Bo są od nich tańsze, łatwe w montażu, a podłoga jest gotowa do użycia od razu po ułożeniu. Niestety, panele mają też wady: chodzeniu po nich towarzyszy charakterystyczny głuchy odgłos, laminowane są sztuczne, nie da się ich odnowić. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze, żeby być zadowolonym z zakupu tego produktu.

Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych

Uwaga!Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie są cechy wspólne i różnice między panelami laminowanymi a drewnianymi?
 • Jakie są zalety i wady paneli laminowanych i drewnianych?
 • Jak dobrać panele do domu?
 • Czym są klasy użyteczności paneli i jaki jest ich podział?
 • Czym są klasy ścieralności paneli i jak je rozróżniamy?
 • Czym charakteryzuje się podłoga pływająca?
 • Jakie są przykładowe ceny paneli laminowanych i drewnianych?
 • Jak czytać obrazki na etykietach paneli podłogowych?

W tym artykule omówimy dwa ro­dzaje materiałów posadzkowych opisywanych jako panele podło­gowe - panele laminowane i panele drew­niane. To wyroby o stosunkowo krótkiej hi­storii. Posadzki laminowane pojawiły się na rynku jakieś 40 lat temu, system łącze­nia paneli bez użycia kleju (na tzw. klik) ma nieco ponad 20 lat.

CECHY WSPÓLNE I RÓŻNICE PANELI LAMINOWANYCH I DREWNIANYCH

Wielka kariera paneli laminowanych wy­nika z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, wykonana z nich posadzka do­brze imituje drewnianą, a jest od niej wy­raźnie tańsza. Po drugie, układa się ją szyb­ko i łatwo - nie ma potrzeby zatrudniania fachowców, większość inwestorów poradzi sobie z tym zadaniem. Co więcej, taka pod­łoga jest gotowa do użycia zaraz po ułoże­niu - niczego nie trzeba cyklinować, lakie­rować, czy wykańczać w jakikolwiek inny sposób. Co zwiększa różnicę w cenie mię­dzy nią i posadzką z litego drewna, bo nie ma wydatków na lakier i robociznę.

Panele drewniane to odpowiedź produ­centów podłóg z drewna na wyzwanie, ja­kim stały się dla nich wyroby laminowane. Mają te zalety laminowanych odpowied­ników, których nie ma klasyczny parkiet. Można je zatem układać na klik, bez uży­cia kleju i nie trzeba wykańczać. Są też tań­sze od podłogi z litego drewna, bo mają warstwową budowę (tak jak panele laminowane) - drogi materiał stanowi tylko wierzchnią warstwę, pozostałe są z tańsze­go drewna gorszego gatunku.

Warstwowa budowa panelu drewnianego - schemat
Warstwowa budowa panelu laminowanego - schemat
Warstwowa budowa panelu drewnianego (a) i laminowanego (b).

Panele obu rodzajów składają się z kilku warstw (3 + wykończenie). Panel lamino­wany, patrząc od góry, ma warstwę dekora­cyjną z tworzywa (laminatu) lub papie­ru, najczęściej imitującego drewno (choć równie dobrze może udawać np. kamień). Laminat pokrywa się żywicą melaminową, która zabezpiecza przed ścieraniem i dzia­łaniem wody. Rdzeń (warstwa środkowa) jest przeważnie wykonany z twardej, drew­nopochodnej płyty HDF, rzadziej MDF. To płyty pilśniowe produkowane z włókien drzewnych, klejonych w wysokiej tempe­raturze i pod ciśnieniem. Od wytrzymało­ści tej warstwy zależy odporność panelu na uderzenia i wgniecenia. Na dole znajduje się spód z laminatu (na ogół takiego, jak na wierzchu), albo z kilku warstw wzmocnio­nego papieru. Spodnia warstwa z laminatu zapewnia większą stabilność wyrobu.

Posadzka laminowana dobrze imituje naturalne drewno – tu duże deski
a) (fot. Tarkett)
Posadzka laminowana wyglądająca jak beton
b) (fot. Tarkett)
Posadzka laminowana dobrze imituje naturalne drewno - tu duże deski (a), może udawać również inne materiały, np. beton (b).

Wierzchnią warstwę paneli drewnia­nych, o grubości kilku milimetrów (2-4), wykonuje się z twardego, szlachetne­go drewna (najczęściej z drzew liściastych), kilkakrotnie fabrycznie lakieruje lub po­krywa olejem, ewentualnie woskiem. Rdzeń (o grubości ok. 8 mm) stanowią deszczułki z miękkiego drewna drzew iglastych (prze­ważnie sosny), ułożone prostopadle do gór­nej warstwy. Deszczułki może zastąpić twarda płyta drewnopochodna. Od spodu daje się drewno iglaste o układzie słojów ta­kim, jak w warstwie wierzchniej, albo moc­ną sklejkę. Dzięki prostopadłym warstwom panele reagują na zmiany wilgotności i tem­peratury kilkakrotnie słabiej niż lite drew­no. Jeśli górna warstwa jest grubsza, pod­łogę można odnawiać jak zwykły parkiet (choć tylko 2-3 razy).

Warstwowa posadzka z drewna
Warstwowa posadzka z drewna - wierzchnia warstwa z dębu, wykończona transparentnym olejem. (fot. Barlinek)

Wspólną cechą paneli obu rodzajów są względnie duże wymiary: szerokość od oko­ło 10 do trzydziestu kilku cm, długość od kilkudziesięciu cm do nawet 4 m. I możli­wość łączenia elementów bez kleju, co po­zwala na ułożenie tzw. podłogi pływającej.

ZALETY I WADY PANELI PODŁOGOWYCH

Panele wykazują sporą odporność na ście­ranie, wgniecenia, promieniowanie UV. Prosty jest nie tylko ich montaż, ale i pielęgnacja. Za największą wadę posadzek la­minowanych uznaje się charakterystycz­ny, głuchy odgłos towarzyszący chodzeniu po tej podłodze (słychać go także na niższej kondygnacji). Żeby wyeliminować ten pro­blem, układa się je na specjalnych matach wyciszających.

Na rynku są też panele z do­datkową warstwą tłumiącą odgłos kroków. Taka podłoga jest nawet o połowę cichsza, a uciążliwy dźwięk niższy i mniej męczą­cy. Niektórym przeszkadza fakt, że lami­nowana posadzka nie jest produktem naturalnym. W zasadzie nie da się jej odnowić - w przeciwieństwie do paneli drewnia­nych, laminowanych nie można cyklinować ani lakierować.

Generalnie panele (poza specjalnymi modelami) nie nadają się do łazienek. Wytwórcy drewnianych przeważnie określa­ją dopuszczalną wilgotność w pomieszcze­niu, w którym będą użytkowane, między 45 i 65%, laminowanych pomiędzy 40 i 70%.

JAK DOBRAĆ PANELE PODŁOGOWE?

Przede wszystkim dopasowując ich wytrzy­małość, czyli klasę użyteczności i odpor­ność na ścieranie, do rodzaju pomieszczenia. Model, którego ścieralność wystarczy w sypialni, nie sprawdzi się w korytarzu czy kuchni.

Klasy użyteczności (przeznaczenia) dzie­lą panele podłogowe na domowe i przezna­czone do obiektów użyteczności publicz­nej. Jest ich sześć (klasa 21, 22, 23, 31, 32, 33) i każdej przypisane jest inne natężenie ruchu. Pierwsza cyfra w oznaczeniu kla­sy informuje, czy panel jest przeznaczony do domu (2) czy budynku użyteczności pu­blicznej (3). Druga wskazuje natężenie ru­chu - 1 niskie, 3 najwyższe.

Panele klasy 21 należy układać w domu, w pomieszczeniach o małym ruchu, np. w sypialni, pokoju gościnnym. Klasa 22 jest do jadalni, pokoju dzieci, zaś 23 do kuchni, salonu i na korytarz.

Producenci paneli opisują swoje wyro­by nie tylko liczbowo, także piktogramami. Na domowe przeznaczenie wskazuje obrazek przedstawiający domek, na zastosowa­nie w przestrzeni publicznej rysunek blo­ku. Jedna, dwie lub trzy sylwetki człowieka na prawo od budynku oznaczają natężenie ruchu - od niskiego do wysokiego. Rysunek domu i stojącego obok niego ludzika obrazu­je zatem klasę użyteczności 21.

Aby ustalić klasę użyteczności, panele bada się w siedmiu kategoriach: odporności na ścieranie, uderzenia, zaplamienie, żar pa­pierosa, skutek ruchu nogi mebla i przesu­wania krzesła na kółkach oraz przyrost gru­bości po spęcznieniu.

Etykieta: Oznaczenie paneli przeznaczonych do pomieszczeń domowych o dużym natężeniu ruchu Etykieta: Oznaczenie paneli przeznaczonych do wnętrz użytkowych eksploatowanych średnio intensywnie
a) b)
Oznaczenie paneli przeznaczonych do pomieszczeń domowych o dużym natężeniu ruchu (a) i do wnętrz użytkowych eksploatowanych średnio intensywnie (b).

Drugim istotnym parametrem, opisują­cym przydatność paneli w poszczególnych wnętrzach, jest klasa ścieralności określana na podstawie testu Tabera. Polega on na obracaniu próbki podłogi wokół paska z papierem ściernym, do momentu starcia wierzchniej warstwy. Im więcej liczonych w tysiącach obrotów potrzeba, żeby do tego doszło, tym lepsza odporność na ścieranie, czyli trwałość produktu.

Wyróżniamy 5 klas ścieralności: od AC1 do AC5, pierw­sza oznacza bardzo słabą odporność na ście­ranie, druga (AC2) słabą, AC3 dobrą, AC4 wysoką, AC5 bardzo wysoką. Teoretycznie trzy pierwsze klasy (AC1-AC3) przeznaczo­ne są do domów, pozostałe dwie do obiektów użyteczności publicznej. Piszemy teoretycz­nie, bo AC1 stosuje się rzadko, a w najinten­sywniej eksploatowanych domowych po­mieszczeniach najlepiej sprawdzą się klasy AC3 i AC4.

W przypadku paneli drewnianych, znaczenie ma również twardość drew­na wierzchniej warstwy, mierzona w ska­li Brinella (BHN). Najtwardsze modele mają wierzch z drewna drzew egzotycznych (ja­toba, kempas, merbau - twardość wyraź­nie powyżej 4 BHN). W pomieszczeniach in­tensywnie użytkowanych sprawdzi się też dąb, orzech, jesion, grusza, grab (3-4 BHN). W sypialni z powodzeniem wystarczy olcha i brzoza (powyżej 2 BHN). Najmniej odpor­ne na uszkodzenia są wersje z wierzchnią warstwą z drzew iglastych: sosny, świerku, jodły (1,5-1,8 BHN).

Posadzka laminowana w klasie 23
Posadzka laminowana w klasie 23, odpowiednia do intensywnie użytkowanych pomieszczeń domowych. (fot. Komfort)

Panele laminowane - układanie krok po kroku

PŁYWAJĄCA PODŁOGA - CHARAKTERYSTYKA

Posadzka z paneli to najczęściej podłoga pływająca, co oznacza, że nie przykleja się ich do podłoża, a jedynie łączy na krawę­dziach. Takie rozwiązanie jest pewne i bez­pieczne - odpowiednio wyprofilowane pió­ro i wpust zatrzaskują się, tworząc szczelne połączenie. W niektórych rozwiązaniach pióro i wpust smaruje się klejem, w innych nie. Układanie podłogi bez kleju jest szyb­kie, łatwe i umożliwia jej demontaż w razie potrzeby. Prosta jest też wymiana uszkodzo­nego elementu.

Niezależnie od sposobu montażu, między panelami i ścianą zostawia się szczelinę dy­latacyjną (do 10 mm), która ogranicza efekty ruchów drewna. Szczeliny zakrywają listwy przypodłogowe.

Panele można układać również na starych posadzkach, bez względu na to, z jakiego materiału są wykonane. Niezbędny jest pod­kład z pianki poliuretanowej, tektury fali­stej, korka (który niweluje drobne nierówno­ści i tłumi hałas), ewentualnie wcześniejsze zastosowanie zaprawy wyrównującej.

Podłogi z paneli, klejone do podłoża tak jak parkiet, skuteczniej tłumią hałas i lepiej sprawdzają się tam, gdzie są użytkowane bardzo intensywnie. Są tańsze, dodatkowo klej je uszczelnia i zabezpiecza przed wni­kaniem wilgoci.

CENY PANELI LAMINOWANYCH I DREWNIANYCH

Najtańsze panele laminowane kosztu­ją 15 zł/m2, ceny większości wahają się mię­dzy 20 i 60 zł, choć da się znaleźć i takie po­wyżej 100 zł/m2. Na cenę wpływa jakość warstwy dekoracyjnej oraz system łączenia, bezklejowe są droższe od porównywalnych jakościowo paneli klejonych. Cena drew­nianych zależy głównie od gatunku drew­na, z którego zrobiono warstwę wierzch­nią, i wynosi od 80 do przeszło 200 zł/m2. Podobnie zapłacimy za m2 parkietu, ale jego ułożenie, wycyklinowanie i polakierowanie będzie kosztowało 50-70 zł/m2, czyli 3 razy tyle, co ułożenie paneli.

Panel drewniany – widoczny zamek umożliwiający bezklejowy montaż. (fot. J. Werner)
Układanie podłogi pływającej - właściwy podkład zwiększy jej żywotność. (fot. Haro)

Zobaczcie genialny film reklamowy Swiss Krono: w rolach głównych Tomasz Kammel oraz pani Ewelina, właścicielka szkoły tańca

Janusz Werner
fot. otwierająca: J. Werner

aktualizacja: 2018-10-03

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Dnia 28.07.2018 o 23:14, Gość Anonim napisał: Czy mogę położyc w domu panele AC5? Zadaje to to pytanie, ponieważ dowiedziałam się, że AC5 są bardziej szkodliwe. Dlatego odradza się ich kładzenie zwłaszcza w sypialni i pokoju dziecięcym. Proszę o opinie Proszę ...

Budujemy Dom - działka i dom

30 Lip 2018, 08:01

Dnia 28.07.2018 o 23:14, Gość Anonim napisał: Czy mogę położyc w domu panele AC5? Zadaje to to pytanie, ponieważ dowiedziałam się, że AC5 są bardziej szkodliwe. Dlatego odradza się ich kładzenie zwłaszcza w sypialni i pokoju dziecięcym. Proszę o opinie W ...

Budujemy Dom - podstawa domu

30 Lip 2018, 07:50

Nie rozumiem tego pytania, po pierwsze AC5 to klasa ścieralności a nie BHP. Ja mam w sypialni iu cieszę się zdrowiem, odpukać. Mogę przesuwać meble do woli a nawet wejść w zapiaszczonych butach i tańczyć :) Dnia 27.08.2013 o 17:35, Gość stach napisał: Rozumiem, ...

Budujemy Dom - budownictwo ogólne

30 Lip 2018, 07:46

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Nowa kolekcja paneli Querra marki VOX
Nowa kolekcja paneli Querra marki VOX Projektanci marki VOX w okresie jesienno-zimowym postanowili i ocieplić polskie wnętrza i proponują zupełnie nową linię paneli podłogowych ...
Płytki Stara Cegła Kafel do podłóg i tarasów
Płytki Stara Cegła Kafel do podłóg i tarasów Pełne uroku z dawnych lat płytki w stylu starej cegły są bardzo chętnie wykorzystywanym elementem do wykończenia wnętrz. Stosowane są ...
Nowość od Arbiton: podłogi winylowe nowej generacji
Nowość od Arbiton: podłogi winylowe nowej generacji Szeroki wybór 30 dekorów w czterech niepowtarzalnych kolekcjach podłóg winylowych nowej generacji od Arbiton pozwoli stworzyć jedną podłogę ...

Wylewka cementowa czy anhydrytowa na ogrzewaniu podłogowym?

Jaką wylewkę zastosować na ogrzewaniu podłogowym?

polecane produkty i technologie

Trwałość, czystość, elegancja, czyli betonowa podłoga w Twoim domu

Nowoczesne, zapewniają indywidualną aranżację wnętrza, a przede wszystkim są bardzo praktyczne. Mowa o posadzkach dekoracyjnych z mikrocementu CREATIVO BAUFLOOR, które sprawdzą się w każdym wnętrzu, także w Twoim domu.
Najbardziej znane marki
Panele podłogowe i parkiet - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".