Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Porady ekspertów

Jakie spełnić warunki, aby kupić las pod budowę domu jednorodzinnego?

Jakie spełnić warunki, aby kupić las pod budowę domu jednorodzinnego?

Ostatnio została uchwalona ustawa o lasach. Czy nowe prawo dopuszcza możliwość sprzedaży lasów osobie prywatnej? Czy może las kupić prywatny rolnik pod budowę domu?

TAK. Jednakże sprawa zakupu gruntu leśnego pod budowę domu jednorodzinnego w praktyce okazuje się bardzo trudna.
Sprzedaż nieruchomości, do których art. 38 ust. 1 ustawy o lasach zalicza lasy, grunty i inne nieruchomości znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

 • zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;
 • regulacji granicy polno-leśnej;
 • stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;
 • zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;
 • podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. Jeśli sprzedaż w drodze dwukrotnie przeprowadzonego przetargu zakończy się wynikiem negatywnym, nieruchomość można sprzedać w drodze negocjacji cenowej. O sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta - gminie przysługuje wówczas prawo pierwokupu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Rozporządzenie to najpierw określa zasady ogólne przeprowadzania przetargów, a następnie reguluje szczegółowo przeprowadzanie przetargów w przewidzianych w nim formach (przetarg ustny nieograniczony, przetarg pisemny nieograniczony).

Zasady ogólne, które dotyczą wszystkich form przetargu, sprowadzają się do następujących postanowień. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa składająca się od 3 do 7 członków. Przewodniczącego komisji wyznacza kierownik sprzedającego, tj. nadleśniczy lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie. Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20 % tej ceny. Może być ono wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyjątkiem licytacji w przetargu ustnym nieograniczonym, które prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.

Wybór formy przetargowej jest prawem sprzedającego. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Natomiast przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Rozumie się przez nią ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w następujących formach:

 • wywieszenia w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;
 • zamieszczenia na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;
 • zamieszczenia w prasie ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat, na którego terenie położona jest nieruchomość.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie o odwołaniu przetargu w odpowiednich formach stosowanych przy ogłoszeniu o przetargu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o lasach ( Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych ( Dz . U. z 2007 Nr 78 poz. 532 ze zm.)

 Przemysław Gogojewicz
fot. buzilkin / pixabay

aktualizacja: 2015-12-03

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze