Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Inspektor nadzoru budowlanego

Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko

Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. W innych sytuacjach decyzję o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje samodzielnie inwestor.

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554) określił rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku jego ustanowienia.

Zgodnie z tym rozporządzeniem ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane m.in. przy budowie obiektów budowlanych:

 • użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
 • wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
 • budynków i budowli o wysokości nad terenem 15 m i większej,
 • przy występowaniu elementów konstrukcyjnych o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W przypadku ustanowienia inspektor nadzoru budowlanego uzyskuje prawo do:

 • wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonując nadzór na podstawie umowy-zlecenia odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy.

W umowie o ustanowienie nadzoru inwestorskiego wskazuje się termin (czasokres) wykonywania nadzoru. Jeżeli okres trwania umowy jest dłuższy i obejmuje również czas po ukończeniu budowy, inwestor może oczekiwać od inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdzania prawidłowości wykonania prac już po oddaniu budynku i ewentualnego zgłaszania oraz nadzorowania usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę w okresie rękojmi /3 lata/.

aktualizacja: 2008-04-16

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Inspektor nadzoru budowlanego jest pracownikiem państwowym i do jego zakresu czynności należy m. in. kontrola zgodności obiektu z projektem, prowadzenie budowy zgodnie z prawem, wydanie nakazu wstrzymania robót itd. Natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą z odpowiednimi ...

Redakcja

10 Cze 2009, 07:24

Inspektor nadzoru budowlanego to inspektor nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. Decyzja pozwolenia na budowę wyraźnie określi jaki inspektor ma być pwołany przez inwestora.

Deggial

09 Cze 2009, 10:29

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze