Budujemy Dom
Stan surowy / Dachy i rynny / Z życia wzięte


Dachy i blachy, czyli historia jednej reklamacji

Publikując list Pana Adama Owczarzaka oraz wyjaśnienia sprzedawcy blachodachówek i ich producenta, traktujemy tę konkretną sprawę bardziej jako case study niż interwencję w jednostkowej sprawie. A wyciągnięcie wniosków z tego przypadku pozostawiamy Czytelnikom...

W 1998 roku zakupiłem pokrycie dachowe na mój dom – blachę dachówkopodobną krytą plastizolem w Firmie Importowane Pokrycia Dachowe (...) autoryzowanego przedstawiciela Firmy Balex Metal Sp. z o.o. w Bolszewie. Sprzedawca zapewniał mnie o wysokiej jakości oferowanego towaru, braku jakiejkolwiek reklamacji tego asortymentu ze strony jego klientów oraz o długoletnim okresie gwarancyjnym na zakupiony towar.

W chwili dokonania zakupu sprzedawca poinformował mnie, że na zakupioną dachówkę – producent udziela co najmniej 20-letniej gwarancji, a towar ma wszelkie atesty i jest wolny od wad. Podstawą ewentualnej reklamacji miał być wyłącznie rachunek dokumentujący sprzedaż. 

Rozwarstwianie się blachodachówkiPo kilku latach eksploatacji dachu okazało się, że zakupiona blachodachówka a zaczyna się rozwarstwiać i pojawiają się zaawansowane ogniska korozji blachy. W czerwcu 2004 zgłosiłem ten fakt u sprzedawcy. W lipcu 2004 r. przedstawiciel Balex Metal (...) w towarzystwie sprzedawcy (...) dokonali oględzin mojego dachu, spisano protokół reklamacji i wykonano zdjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji nie zostałem powiadomiony, jak również nie otrzymałem kopii protokołu oględzin ani materiału fotograficznego.

Pomimo wielokrotnych monitów telefonicznych sprzedawca nie rozpoznał reklamacji w terminie. Po moich dalszych interwencjach u sprzedawcy, pismem od firmy Balex Metal z kwietnia 2005 r. zostałem poinformowany, że nie mam prawa składać reklamacji, bo nie posiadam pisemnego dokumentu gwarancyjnego.

Niezwłocznie wystąpiłem do sprzedawcy o dostarczenie dokumentu gwarancyjnego, bądź podanie podstaw ewentualnej odmowy jego wydania, a do producenta o nadesłanie protokołu z miejsca oględzin. Pismem z maja 2005 r. Balex Metal odmówił mi wydania protokołu oględzin, a sprzedawca na moje pismo nie odpowiedział w żaden sposób. Pismami z lipca 2005 r. ponownie wystąpiłem do ww. o udzielenie mi odpowiedzi i nadesłanie stosownych dokumentów, jednakże żadnych konkretnych odpowiedzi nie otrzymałem.

W październiku 2005 r. zwróciłem się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chodzieży o pomoc w przedmiotowej sprawie. Na pierwsze pismo od Rzecznika z listopada 2005 r. sprzedawca nie udzielił żadnych wyjaśnień i odpowiedzi. W styczniu 2006 r. Rzecznik po raz drugi zwrócił się do sprzedawcy o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. W lutym 2006 r. wpłynęła do niego „pierwsza odpowiedź” (po 18 miesiącach od zgłoszenia reklamacji), a z treści tej odpowiedzi wynika, że sprawy mojej nie można rozpatrywać w ramach ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny.

Należy ją rozpatrywać w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (art. 577 §1 i 568 §1), które z uwagi na to, że nie żądałem od sprzedawcy gwarancji, nie mają w tej materii żadnego zastosowania. Sprzedawca w piśmie wyjaśnia, że „udzielenie gwarancji w powołanym okresie następowało jedynie wyjątkowo, na wyraźne życzenie Klienta zaakceptowane przez sprzedawcę”. Według mnie jest to tłumaczenie pokrętne mające na celu uwolnienie się od odpowiedzialności przez sprzedawcę. Przy zakupie towaru sprzedawca zapewnił mnie o wysokiej jakości pokrycia dachowego, oświadczając jednocześnie o uprawnieniach gwarancyjnych w okresie 20 lat od nabycia towaru, których dochodzić będę mógł w oparciu o dokument zakupu, czyli fakturę lub rachunek.

Adam Owczarzak
(Od Redakcji – z listu usunęliśmy nazwiska wymienione przez Czytelnika)

Wyjaśnienia sprzedawcy skierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

Ustosunkowując się do treści pisma ze stycznia 2006 roku, pragnę wyjaśnić, co następuje:
W czerwcu 2004 roku pan Adam Owczarzak zgłosił reklamację zakupionej w 1998 roku blachodachówki. Po przyjęciu zgłoszenia, dla rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, przeprowadzone zostało wnikliwe i wszechstronne postępowanie wyjaśniające, mające na celu zbadanie rzeczywistego stanu towaru nabytego przez Nabywcę.

Po dogłębnym przeanalizowaniu całości zebranego w sprawie materiału, podjęta została decyzja o odmowie spełnienia zgłoszonych żądań reklamacyjnych z powodu nie przedstawienia przez Pana Adama Owczarzaka dokumentu gwarancyjnego, który byłby dowodem udzielenia przez Balex Metal Sp. z o.o. gwarancji na przedmiotowy towar. Powyższe przesądziło o konieczności uznania zgłoszonego żądania wymiany blachodachówki na nową za całkowicie nieuzasadnione. (...)

Abstrahując zatem od kwestii ewentualnego zaistnienia wad fizycznych produktu, warunkiem sine qua non wykonywania jakichkolwiek uprawnień kupującego w warunkach gwarancji jest przedłożenie sprzedającemu odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego. Balex Metal nie wystawił takiego dokumentu, co oznacza, iż nie udzielił Klientowi gwarancji na przedmiotową blachę dachówkową.

Już tylko na marginesie pragnę wskazać, iż to, że Pan Adam Owczarzak nigdy nie zwracał się o wydanie wzmiankowanego dokumentu, potwierdza fakt, że nie otrzymał on gwarancji na blachodachówkę nabytą przezeń w 1998 roku.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że udzielenie gwarancji w powołanym okresie następowało jedynie wyjątkowo, na wyraźne życzenie klienta zaakceptowane przez sprzedawcę. Pan Adam Owczarzak jednakże nigdy tej gwarancji nie uzyskał.

Reklamowana przez Pana Adama Owczarzaka blachodachówka została nabyta w 1998 roku – tak więc od dnia zakupu minęło niemalże 8 lat. Nie przysługują zatem klientowi również żadne uprawnienia z tytułu rękojmi za ewentualne wady rzeczy sprzedanej. Zgodnie bowiem z art. 568 § 1Kodeksu cywilnego, uprawnienia te wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Z poważaniem
Zygmunt Szwed

Oba listy przekazaliśmy do firmy BALEX METAL Sp. z o.o., a oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

W imieniu mojego Mocodawcy, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie zakupionego przez Czytelnika Waszego miesięcznika pokrycia dachowego, chciałbym zauważyć, iż przedstawione przez Pana Adama Owczarzaka stanowisko zawarte w skierowanym do Redakcji piśmie z 29 maja 2006 roku stanowi jedynie jednostronny obraz sytuacji. W celu umożliwienia Państwu wypełnienia – wynikającego z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego – ciążącego na przedstawicielach prasy obowiązku prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk oraz sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości, pragnę niniejszym przedstawić stanowisko Balex Metal Sp. z o.o. odnoszące się do zaistniałej sytuacji.

„Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji blachodachówki zakupionej w 1998 roku przez Państwa Czytelnika, Balex Metal Sp. z o.o. przeprowadził wnikliwe i wszechstronne postępowanie wyjaśniające dla jej rzetelnego rozpatrzenia. Zgodnie z istniejącymi procedurami, postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Spółkę toczy się w dwóch kierunkach, tj. potwierdzenia praw zgłaszającego reklamację do uzyskania świadczeń z jej tytułu w ramach udzielonego i przedłożonego dokumentu gwarancyjnego oraz zbadania rzeczywistego stanu towaru nabytego przez Nabywcę celem ustalenia przyczyn potencjalnych zastrzeżeń.

W odniesieniu do pierwszego z analizowanych elementów, opisywaną sprawę komplikował fakt, iż w zaistniałej sytuacji pomiędzy Balex Metal Sp. z o.o. jako producentem pokryć blachowych a finalnym Nabywcą wystąpił szereg sprzedawców. Blachodachówka została bowiem nabyta od producenta przez firmę RR S.C., natomiast ostateczna sprzedaż oferowanych produktów nastąpiła w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Importowane Pokrycia Dachowe R-R Zygmunt Szwed Młynkowo – co utrudniło ustalenie i weryfikację dokumentacji umowy.

Powyższe okazało się mieć istotne znaczenie, ponieważ zgodnie z art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego warunkiem koniecznym wykonywania jakichkolwiek uprawnień kupującego w zakresie gwarancji jest przedłożenie sprzedającemu odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego. Wskazać w tym miejscu należy, iż reklamujący do dnia dzisiejszego nie przedstawił żadnego dokumentu, który byłby dowodem udzielenia przez Balex Metal Sp. z o.o. gwarancji na przedmiotowy towar i potwierdzeniem składanych przez niego oświadczeń.

Odnosząc się natomiast do drugiego – i najważniejszego przecież – elementu postępowania reklamacyjnego przeprowadzanego przez Balex Metal Sp. z o.o. tj. zbadania rzeczywistego stanu towaru nabytego przez Nabywcę celem ustalenia przyczyn potencjalnych zastrzeżeń, to również ustalenia poczynione w tym zakresie nie potwierdziły zasadności roszczeń Nabywcy. Zdaniem Waszego Czytelnika potencjalna odpowiedzialność producenta opierać powinna się na zapisach dokumentu gwarancyjnego.

Mając powyższe na względzie, należy jednak podkreślić, ze choć każdy dokument gwarancyjny kształtuje w głównej mierze odpowiednie uprawnienia Kupującego, to jednocześnie są one powiązane z pewnymi obowiązkami Nabywcy – obowiązkami, których prawidłowe wypełnianie ma stanowić swoistą „gwarancję” dla producenta, iż produkowany przez niego produkt będzie należycie użytkowany. Odnosząc tą ogólną uwagę do gwarancji udzielanej na pokrycia blachodachowe, naturalnym i powszechnie znanym jest, iż pokrycia te wymagają określonej konserwacji (w tym również po prostu okresowego umycia). Przeprowadzone przez przedstawicieli Balex Metal Sp. z o.o. oględziny potwierdziły natomiast, iż Nabywca tych obowiązków nie wypełniał.

Wskazać należy, iż choć zaistniałe drobne odwarstwienia plastizolu na końcówkach blachy stanowią normalny skutek działania czynników atmosferycznych i jako takie nie mogą być uznane za wadę fizyczną sprzedanego 8 lat temu materiału, ich wystąpienie w okresie wcześniejszym niż powinno to nastąpić w normalnych warunkach jest niestety efektem zaniedbań ze strony Nabywcy, które przyspieszyły ich powstanie (sytuacja trochę analogiczna do właściciela samochodu, który zwraca się do jego producenta z reklamacją z tytułu złego stanu karoserii, w sytuacji, gdy przez 8 lat nie była ona czyszczona, ani odpowiednio utrzymywana).

Należy jednak podkreślić, ze przeprowadzone oględziny potwierdziły natomiast, iż nawet powyższe zjawiska nie umniejszają w żadnym stopniu walorów użytkowych blachodachówki – nie stwierdzono żadnych wad technicznych, a blacha zachowała swoje walory użytkowe, w tym przede wszystkim szczelność i nieprzepuszczalność wody. Produkty, które oferuje Balex Metal Sp. z o.o. produkowane są bowiem z blach największych światowych producentów tj. Corus – Anglia/Holandia, Arcelor – Luksemburg, Thyssenkrupp – Niemcy. Ich wysoka jakość potwierdzona jest ponadto wszelkimi wymaganymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i dokumentami stwierdzającymi zgodność z normami europejskimi (również w czasie sprzedaży przedmiotowego pokrycia dachowego Balex Metal Sp. z o.o. posiadał wymagane dokumenty potwierdzające jakość np. wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej Aprobatę techniczną AT 15-2727/97).

Reasumując, obciążanie odpowiedzialnością Balex Metal Sp. z o.o. nie znajduje zatem uzasadnienia w istniejącej sytuacji. Nabywca nie przedstawił żadnego dokumentu potwierdzającego jego prawa do żądania wykonania świadczeń z tytułu gwarancji, a przeprowadzone przez producenta oględziny nie wykazały wad czy uszkodzeń nie spowodowanych zwykłym zużyciem produktu”.

W celu ochrony dóbr osobistych Balex Metal Sp. z o.o., w przypadku opublikowania w miesięczniku artykułu w przedmiotowej sprawie, żądam przedstawienia powyższej informacji i wyjaśnień w całości. W sytuacji wystąpienia konieczności dokonania jakichkolwiek zmian, na podstawie art. 14 ust. 2 Prawa prasowego, żądam uprzedniego umożliwienia autoryzacji.

 

Marek Makowski
radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski
Jedliński Rodziewicz Zwara i Partnerzy
(Redakcja: wobec takich żądań – pismo opublikowaliśmy w całości)

aktualizacja: 2008-05-07

Dodaj komentarz

Papa na dachu

Bitumiczne pokrycia dachowe to już nie tylko doskonale znana czarna papa, ale również gonty i płyty faliste. Pokrycia te wyróżniają się nie tylko niską ceną, ale też łatwością układania i konserwacji, bardzo małym ciężarem oraz wszechstronnością zastosowań.
topowe produkty

Dachówki Creaton Polska - trwałość i elegancja

Firma CREATON oferuje najszerszy na świecie asortyment dachówek ceramicznych będący w stanie zaspokoić wszelkie indywidualne gusta i wymagania oraz dający możliwość tworzenia niezwykłych zindywidualizowanych rozwiązań - od wież kościelnych, po dachy budynków w stylu awangardowym.
Najbardziej znane marki
Bitumiczne: gonty, papy i płyty - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Dachówki cementowe (betonowe) - ranking rozpoznawalności firm i produktów
STAL2 od Galeco - oryginalna forma i skuteczność w jednym
STAL2 od Galeco - oryginalna forma i skuteczność w jednym System STAL2 od Galeco to idealnie wpisuje się w trendy współczesnego budownictwa. Innowacyjny kwadratowy kształt rynien tego systemu sprawia, ...
Ceramiczna kalenica wentylowana - optymalne rozwiązanie CREATON
Ceramiczna kalenica wentylowana - optymalne rozwiązanie CREATON Właściwa wentylacja dachu zapobiega zawilgoceniu warstwy termoizolacyjnej i materiałów budowlanych, a tym samym osłabieniu więźby dachowej. ...
Blachy Pruszyński wyróżnione tytułem i statuetką TOPBuilder 2017
Blachy Pruszyński wyróżnione tytułem i statuetką TOPBuilder 2017 8 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek TOPBuider 2017. Wśród wielu nagrodzonych produktów nie zabrakło systemu ...
Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.     
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x