Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetycznej

Często wiele problemów sprawia interpretacja przepisów związanych z podłączeniem mediów do nowo budowanych domów. Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetyczne często wywołują wiele nieporozumień, szczególnie gdy chodzi o koszty wykonania tych przyłączy. Spróbujmy więc wspólnie usystematyzować wiedzę z tego zakresu...

Podłączenia mediów

W rozgryzieniu tego problemu nie pomagają też nieprecyzyjne przepisy, rozrzucone po wielu aktach prawnych. Ze względu na sprywatyzowanie dotychczasowych monopolistów dostarczających energię elektryczną i gaz ziemny oraz pojawienie się regionalnych ich dystrybutorów trzeba pamiętać, że zasady wykonywania przyłączy i pobierane opłaty mogą być w różnych częściach Polski nieco inne. Jeszcze większe zróżnicowanie może występować w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gdyż ich właścicielem mogą być zarówno gminy, jak i przedsiębiorstwa prywatne.

W każdym przypadku, o możliwości podłączenia określonego medium - biorąc pod uwagę konkretne warunki techniczne i ekonomiczne takiego przyłączenia - decyduje właściciel sieci. Właśnie ten problem dotyczy domów stawianych na terenach znacznie oddalonych od istniejących linii zasilających, gdyż poprowadzenie niekiedy kilkukilometrowego odcinka przyłącza pociąga za sobą ogromne koszty, a budowa odgałęzienia sieci do kilku nowych odbiorców może być nieopłacalna dla dostawcy.

Jedynie na terenach pod zabudowę uwzględnionych w planach zagospodarowania przestrzennego, przedsiębiorstwo elektroenergetyczne ma obowiązek wybudowania nowej linii zasilającej, ale terminy wykonania mogą być przewidywane nawet za kilka lat.

Wyjaśnijmy, co oznaczają pojęcia, z którymi spotykamy się w trakcie załatwiania spraw związanych z podłączaniem mediów:

 • przyłącze - jest to odcinek odgałęzienia od sieci elektrycznej, gazowej lub wodociągowej łączący budynek z tą linią. Przyłącza wykonywane są jako podziemne i jedynie niekiedy podłączenie do sieci elektroenergetycznej może być prowadzone przewodem napowietrznym;

 • złącze występuje przy przyłączach elektrycznych i jest to punkt łączący je z instalacją wewnętrzną. Odpowiednikiem złącza w instalacjach gazowych i wodociągowych są główne zawory instalowane na zakończeniu przyłącza. Złącze i zawory główne są punktem, gdzie kończy się „opieka” konserwacyjna dostawcy mediów. W razie awarii, która wystąpi do tego miejsca - naprawy dokonuje właściciel sieci;

 • przykanalik - jest odpowiednikiem przyłącza dla instalacji kanalizacyjnej;

 • układ pomiarowy – czyli licznik - umożliwia rozliczenie z dostawcą z ilości pobieranego medium. Na instalacjach kanalizacyjnych pomiaru odprowadzonych ścieków nie wykonuje się przyjmując, że ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody. Obecnie układy pomiarowe instalowane są (w odpowiednich skrzynkach elektrycznych lub gazowych) najczęściej poza terenem posesji w linii ogrodzenia. Natomiast wodomierze mogą być umieszczane w studzience pomiarowej na zewnątrz lub też wewnątrz domu;

 • warunki techniczne przyłączenia - wydawane są na wniosek osoby ubiegającej się o nie i określają, jak powinno być wykonane przyłącze oraz jakie ma mieć parametry techniczne. Do wniosku o wydanie warunków należy dołączyć szkic istniejącej sieci lub mapkę do celów projektowych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowę dzierżawy, najmu).

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Zasady podłączenia odbiorców do sieci elektrycznej reguluje m.in. ustawa Prawo energetyczne, w której określone zostały ogólne warunki. Na jej podstawie, poszczególne zakłady energetyczne opracowują szczegółowy regulamin wykonywania nowych podłączeń oraz pobieranych za to opłat.

Kontakt z rejonem energetycznym warto nawiązać nawet jeszcze przed zakupem działki, gdyż możliwość podłączenia do sieci elektrycznej decyduje o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Składa się więc wniosek o określenie możliwości przyłączenia, a uzyskany dokument będzie przydatny przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej i sposobu wykonania przyłącza - przeciętnie wynosi ok. 100 zł za kW mocy przyłączeniowej. W taryfie opłat obowiązującej w danym rejonie energetycznym jest również określona długość przyłącza rozliczana wg stawki ryczałtowej (najczęściej 100-200 m).

Jeśli przyłącze elektroenergetyczne będzie dłuższe, trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami za każdy metr jego długości (ok. 30 zł/mb). Warto sprawdzić, jaki zakres robót obejmuje opłata przyłączeniowa. Zdarza się bowiem często, że wykonawca pracujący na zlecenie rejonu energetycznego żąda dodatkowych opłat, np. za zamontowanie skrzynki licznikowej.

Warto wiedzieć, że na czas budowy można wykonać tzw. przyłącze tymczasowe, które po jej zakończeniu przebudowuje się na docelowe. Jednak w takim przypadku poniesiemy podwójne koszty przyłączenia, dlatego lepiej od razu zlecić wykonanie przyłącza docelowego, a jedynie ograniczyć maksymalny pobór prądu przez zamontowanie mniejszych bezpieczników. Dzięki temu niższe będą opłaty za użytkowanie energii, gdyż w czasie budowy stosowana jest taryfa o znacznie wyższych stawkach opłat stałych, zależnych od mocy przyłączeniowej a nie zużytej energii.

Przyłącza wodno - kanalizacyjne

Przyłącza wodno -kanalizacyjneLokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne są najczęściej własnością gmin, a zarządzają nimi miejscowe zakłady komunalne. Podłączenie do tych instalacji odbywa się na warunkach określonych przez dostawcę, przy czym często pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie obejmuje wykonania samego przyłącza, a jest formą udziału w kosztach budowy całej sieci.

Zastępuje ona opłaty adiacenckie, jakie może nakładać gmina w związku z budową infrastruktury ze środków własnych. Opłata taka może być nawet rzędu równowartości 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozbudowy, np. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Ze względu na skomplikowany sposób określenia takiej opłaty, w praktyce opłaty za przyłącza wodno - kanalizacyjne są formą udziału mieszkańców w prowadzonych przez gminy inwestycjach rozbudowujących tę infrastrukturę, a w przypadku podłączeń do istniejącej już sieci pozyskują w ten sposób środki na nowe inwestycje.

Warto też wiedzieć, że jeśli zamierzamy korzystać w wody do podlewania ogrodu warto wystąpić z wnioskiem o założenie drugiego wodomierza na instalacji zraszającej. Zmniejszymy w ten sposób opłaty za zużycie wody, gdyż ta wykorzystana do podlewania nie będzie wliczana w ilość odprowadzanych ścieków.

Przyłącze gazowe

Przyłącze gazowe

Zasady wykonywania przyłączy gazowych są podobne jak elektrycznych z tym, że nie ma obowiązku podłączenia się do istniejącej sieci. Zryczałtowana opłata za przyłączenie dotyczy krótkich odcinków (do 5 m) i powyżej tej odległości pobierane są dodatkowe opłaty za każdy metr długości wg stawek zależnych od warunków terenowych. Do właściciela domu należy zakup i ustawienie skrzynki pomiarowej oraz wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do budynku oraz sieci wewnętrznej.

Alternatywnym rozwiązaniem dla przyłącza gazowego jest zainstalowanie zbiornika na gaz płynny. Jego instalacją, a także wszelkimi związanymi z tym formalnościami, zajmuje się najczęściej dostawca gazu, od którego dzierżawiony jest również sam zbiornik.

aktualizacja: 2008-01-10

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Przyłącza w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie akty prawne regulują problematykę przyłączy energetycznych?
Odp.:
a) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623, z późniejszymi zmianami);
d) Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami).

2. Dlaczego definicja przyłącza jest bardzo ważna?
Odp.: Wykonawca, przyjmując od inwestora zlecenie na wykonanie przyłącza, musi z nim ustalić, co kto rozumie pod tym pojęciem. To ważne m.in. dlatego, że inne przepisy regulują procedurę budowy przyłącza, a inne wykonanie instalacji czy też sieci. Oznacza to również precyzyjne określenie zakresu robót.
Zgodnie z prawem budowlanym, prąd elektryczny można przyłączać po zgłoszeniu Staroście Powiatowemu, lub bez zgłoszenia, zwracając się bezpośrednio do dostawcy energii, natomiast budowa instalacji względnie sieci wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i wymaga opracowania projektu budowlanego.

3. Co potocznie nazywamy przyłączem?
Odp.: W potocznej praktyce budowlanej przez przyłącze rozumie się odcinek sieci łączący tę sieć z instalacją znajdującą się na zewnątrz lub wewnątrz obiektu budowlanego. Takie jednak określenie może powodować szereg nieporozumień, np. gdzie kończy się przyłącze a gdzie zaczyna instalacja zewnętrzna.

4. Jak brzmi legalna definicja prawna przyłącza?
Odp.: Pojęcie przyłącza energetycznego zostało zdefiniowane w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego.
Zgodnie z nim przyłączem elektroenergetycznym nazywamy odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

5. Ale przecież nie wiemy co to jest sieć!
Odp.: Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne, za sieć uznajemy instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, na-leżące do przedsiębiorstwa energetycznego.

6. A co to jest instalacja elektryczna?
Odp..: Zgodnie z § 3 pkt 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie WT użytkowania budynków mieszkalnych określa, że instalację elektryczną stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo – rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilającej w złączy i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.

7. Jaką procedurę prawną wybrać przy budowie przyłącza?
Odp.: Od 26 września 2005 r. istnieje możliwość przyłączenia prądu na podstawie przepisów branżowych, zwracając się bezpośrednio do dostawcy mediów, z pominięciem procedury zgłoszenia Staroście (procedura ta jest określona w art. 29a ustawy Prawo budowlane). W takim przypadku realizacja przyłączy będzie zwolniona z reglamentacji administracyjno-prawnej organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Twojemu uznaniu pozostawia się wybór procedury związanej z zamierzoną ich budową.

8. Co zyskuję wybierając ścieżkę pominięcia procedury zgłoszenia?
Odp.: Dzięki wprowadzeniu możliwości wykonania przyłączy inwestor oszczędza 30 dni, gdyż nie musi czekać z rozpoczęciem budowy. Pamiętaj również, że samo zgłoszenie przyjęte przez organ administracji architektoniczno-budowlanej bez sprzeciwu nie zwalnia Cię od wykonania innych obowiązków wymaganych przepisami prawa branżowego. W związku z tym pojawia się pytanie, czy jest jakikolwiek sens zgłaszania budowy przyłączy staroście? Odpowiedź jest jednoznaczna - w obecnym stanie prawnym nie ma takiej potrzeby. Dlatego radzimy Ci realizowanie przyłączy na podstawie procedury określonej w przepisach prawa branżowego.

9. Jakie branżowe akty prawne regulują tą kwestię?
Odp.: Przepisami branżowymi, które szczegółowo regulują procedurę realizacji przyłączy energetycznych, jest wspomniane już wcześniej rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (w którym zawarta jest definicja przyłącza). Ponadto posiłkowe zastosowanie będą tu miały przepisy prawa budowlanego, energetycznego, geodezyjnego czy w pewnych sytuacjach ustawy o drogach publicznych.

10. Od czego zaczyna się procedura?
Odp.: Decydując się na wybór procedury wykonania przyłączy na podstawie przepisów branżowych, określonej w art. 29a ustawy Prawo budowlane, w pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy do wykonywania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza.
Plan taki należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Chcecie dalej?

retrofood

03 Cze 2010, 19:48

odnośnie pobierania opłat za przyłączenie się do sieci wodno kanalizacyjnej odsyłam do wyroku WSA w Krakowie z 16-04-2010 roku sygn. II SA/Kr188/10..

Gość: peryskop

01 Cze 2010, 12:23

Przyłącza wodno kanalizacyjne.

Gość: Gość

14 Lut 2010, 08:18

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.   
Dlaczego warto się zapisać?
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wymień się doświadczeniami i informacjami z innymi czytelnikiami budującymi własny dom

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze
 •  
  Vademecum Domu Energooszczędnego
 •  
  ABC Budowania
 •  
  Dom Polski
 •  
  Wnętrza
Wydanie tabletowe