Budujemy Dom
Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły

Osuszanie ścian - (u)znane metody

Zawilgocone ściany zewnętrzne to zmora wielu starych, a czasami i nowych budynków. Skuteczne osuszanie ścian i ich zaizolowanie leży więc w interesie każdego właściciela domu.

Osuszanie domu - Osuszanie nieinwazyjne

Osuszanie ścian
 (fot Aquapol)

Nagrzewanie
Osuszanie to przeprowadza się za pomocą nagrzewnic umieszczanych w zawilgoconych pomieszczeniach. Ogrzewają one powietrze do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do uzyskania tzw. równowagi wilgotności – stosownie do materiału.

Trzeba jednak zaznaczyć, że metoda ta nie zawsze jest skuteczna, często bowiem wilgoć z wierzchniej warstwy przegrody spychana jest podczas ogrzewania w głąb muru i po wyłączeniu nagrzewnic – pewna jej ilość wraca na powierzchnię.

Do osuszania gorącym powietrzem można wykorzystać nagrzewnice elektryczne gazowe oraz olejowe, które wydmuchują powietrze o temperaturze od 50 do 250°C. Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekroczyć 35°C, wyższa bowiem mogłaby wywołać zbyt duże ciśnienia pary wodnej w murach i doprowadzić do ich zniszczenia.

Istotną kwestią w przypadku osuszania ścian gorącym powietrzem jest skuteczna wentylacja pomieszczeń, gdy warunek ten pozostaje niespełniony, osuszanie nagrzewnicą daje tylko efekty powierzchniowe. Bez zapewnienia szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnątrz budynku dochodzi do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci suchym fragmentom przegród.

Absorpcja
Osuszanie absorpcyjne polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów przez otaczające je suche powietrze, które uzyskuje się przez zastosowanie specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę – może nim być żel silikonowy lub krzemionkowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a później – już jako suche – powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się parą wodną. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia murów.

Schemat budowy i działania osuszacza kondensacyjnego
 Schemat budowy i działania osuszacza kondensacyjnego

Kondensacja
Osuszanie kondensacyjne przegród polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego obniża się znacznie wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze – odparowuje. Następnie powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na oziębiający parownik. Tu następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku, skąd pompa odprowadza go do kanalizacji. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w temperaturze od 0° do +40°C, lecz optymalną temperaturą jest 25°C.

Antena tubowa urządzenia do osuszania mikrofalowego
 Antena tubowa urządzenia do osuszania mikrofalowego. Anteny ustawia
się na stojakach przy zawilgoconej ścianie

Zatem obie metody – absorpcja i kondensacja – oparte są na tej samej zasadzie. W obydwu następuje przesuwanie się granicy strefy wilgotnej w głąb przegrody, a wilgoć oddawana jest następnie przez dyfuzję pary wodnej. Zjawisko to zmniejsza szybkość wysychania przegrody, dlatego opisane metody są tym efektywniejsze, im szczelniejsze jest osuszane pomieszczenie.

Mikrofale
Ta metoda funkcjonuje podobnie jak kuchenka mikrofalowa – następuje nagrzewanie nie tylko powierzchniowe muru, ale również głębszych jego warstw. Wilgoć zawarta w murze zamienia się w parę wodną i przenika na zewnątrz jak też do wewnątrz pomieszczenia skąd jest usuwana dzięki intensywnej wentylacji. Niestety mikrofale są szkodliwe dla organizmów żywych, dlatego podczas jej stosowania trzeba ściśle stosować się do zasad bhp.

Osuszanie domu - Osuszanie inwazyjne

Iniekcja
Istota działania metod iniekcyjnych zawiera się w stworzeniu przegrody hydrofobowej lub uszczelniającej. Taką przegrodę uzyskuje się, opróżniając pory i kapilary z wody i wprowadzając na to miejsce środki ­hydrofobowe.

Termoiniekcja
Metodę tę stosuje się w celu utworzenia bariery przed podsiąkaniem kapilarnym. Polega ona na nawierceniu w mokrych murach nieprzelotowych otworów i wdmuchiwaniu w nie za pomocą zestawu urządzeń termowentylacyjnych suchego ciepłego powietrza o ustalonej temperaturze i prędkości przepływu, a następnie utworzeniu w osuszonych murach blokady hydrofobowej, czyli bariery dla wilgoci. Po wstępnym osuszeniu w otwory wtłacza się środek do iniekcji – roztwór żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych. Główną zaletą tej metody jest szybkość osuszania, a blokadę hydrofobową przed wilgocią kapilarną uzyskuje się już po paru godzinach od zakończenia ­hydro­fobizacji.

Iniekcja krystaliczna
Stosuje się ją w przypadku, gdy budynek uległ zawilgoceniu na skutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Jej podstawowe działanie polega na utworzeniu w porach i kapilarach materiału budowlanego warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych nierozpuszczalnych w wodzie minerałów.

Osuszanie domu - Kolejne etapy działania metodą iniekcyjną

W odstępie ok. 8-12 cm wywierca się otwory o średnicy ok. 28 mm. W odstępie ok. 8-12 cm wywierca się otwory o średnicy ok. 28 mm. Otwory powinny być wykonane ukośnie w ścianie, pod kątem ok. 30°. Muszą być one krótsze o ok. 5 cm od grubości
ściany. Następnie otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem.
Przygotowanie mleka wapiennego Przygotowanie mleka wapiennego (tylko w przypadku, gdy mur nie zawiera wapna). 1 część objętościową wapna gaszonego należy zmieszać
z 10 częściami objętościowymi wody. Po czasie dojrzewania – ok. 10 min. – trzeba zebrać
wierzchnią, klarowną część mleka – bez osadzonych drobin wapna – i wprowadzić za pomocą odpowiedniego naczynia do otworów. Otwory należy dwukrotnie wypełnić mlekiem
wapiennym zanim nasycanie środkiem hydrofobowym zostanie rozpoczęte.
Aplikacja preparatu iniekcyjnego Aplikacja preparatu iniekcyjnego
 Następuje aplikacja preparatu iniekcyjnego. Wywiercone otwory napełniane
są preparatem na bazie krzemianów do uszczelniania przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie (np. Mautrol® Bohrloch-Flussig). Otwory powinny przez cały czas być
wypełnione do 2/3 wysokości. Płyn należy dolewać tak długo, aż mur nie będzie już przyjmował więcej cieczy (czas aplikacji 3 1-3 dni). (fot. Koester)


Metoda opiera się na wykorzystaniu cieczy kapilarnych do penetracji i krystalizacji, w wyniku czego zostają uszczelnione pory i kapilary materiału budowlanego. Zaczyna się od wywiercenia w osuszanym murze otworów iniekcyjnych o średnicy około 30 mm. Odwierty muszą być płytsze o 5 cm. od grubości ściany. Otwory wierci się w jednej linii – równolegle do poziomu podłogi, w odstępach co 8-12 cm, najlepiej z jednej strony muru oraz pod kątem 30°. Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

Osuszanie domu - Wilgoć od wewnątrz

Niektóre pomieszczenia w naszych domach są w większym stopniu niż pozostałe narażone na gromadzenie się wilgoci. W nich można zastosować osuszacze domowe, które w:
  • kuchniach i łazienkach – obniżają ilość pary wodnej oraz likwidują przykry zapach,
  • piwnicach – zapobiegają skraplaniu się wody na ścianach, likwidują problem pleśni i grzybów
  • pralniach i suszarniach – likwidują nadmiar pary wodnej, skracają czas suszenia, zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów,
  • pomieszczeniach remontowanych – przyspieszają proces wysychania (parkietu, farby, tynku) podczas przeprowadzanych prac,
  • zalanych pomieszczeniach – skracają czas potrzebny na wysuszenie podmokłych ścian.
Osuszacz domowe
(fot. Strictum)


Następnie wlewa się w nie około 0,5 l wody dla lepszego zwilżenia muru w strefie iniekcji, a potem wprowadza do otworu mieszaninę wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego. Jego uszczelniające działanie polega na tym, że penetrując w promieniu około 7-8 cm od środka otworu iniekcyjnego, powoduje on wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnych w wodzie związków. Krystalizacja przebiega na tyle powoli, że dzięki podciąganiu kapilarnemu preparat przenika równomiernie w całym obszarze wokół otworu.

Blokadę przeciwwilgociową uzyskuje się w okresie tygodnia. Iniekcja krystaliczna daje praktycznie bezterminowo trwałą izolację. Technologia iniekcji krystalicznej jest też zdecydowanie najtańsza i daje tym lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony. Technologię iniekcji krystalicznej można stosować również do wytwarzania pionowej izolacji przeciwwilgociowejod strony wewnętrznej obiektów – bez konieczności odkopywania murów od zewnątrz.

Stałe obniżanie wilgotności

Wśród metod polegających na stałym obniżaniu wilgotności najbardziej popularne są: otwory z wprowadzonym środkiem higroskopijnym, otwory Knappena, aktywne ekrany wentylacyjne oraz elektroosmoza.

Osuszanie domu - Metoda elektrofizyczna

Do osuszania starych domów i kamienic wykorzystuje się metody, które nie ingerują w konstrukcję budynku. W takich przypadkach można zastosować aparaty emitujące fale elektromagnetyczne, które powodują odwrócenie kapilarnego podciągania – ruch wilgoci odbywa się z góry na dół. Woda zostaje sprowadzona do gruntu i mury pozostają suche. Czas trwania procesu zależy od stopnia zawilgocenia, grubości i rodzaju murów i może wynosić od kilku miesięcy do trzech lat.
Zawilgocony budynek przed zastosowaniem metody elektrofizycznej Ten sam budynek po zastosowaniu metody elektrofizycznej
Zawilgocony budynek przed zastosowaniem metody elektrofizycznej (fot. Aquastop) Ten sam budynek po zastosowaniu metody elektrofizycznej (do osuszania wykorzystano urządzenie aquastop) (fot. Aquastop)Osuszanie za pomocą środka ­­higro­skopijnego.
Polega na umieszczeniu w nawierconych wcześniej otworach perforowanych woreczków zawierających związki chemiczne o dużej absorpcji wilgoci. Woreczki wymienia się po ­okresie ok. jednego miesiąca – jest to bowiem czas wystarczający, aby absorber wchłonął wilgoć.

Otwory Knappena, zwykłe lub z bruzdą grzejną.
Metoda ta polega na wywierceniu w murze otworów o średnicy 3-5 cm i głębokości do ¾ szerokości muru – w celu zwiększenia powierzchni odparowania wilgoci. Otwory mogą być wiercone w taki sposób, że łączą się ze sobą, tworząc kanał w kształcie kolanka. Rząd dolnych otworów może być połączony płytką bruzdą, w której umieszcza się kabel grzejny intesyfikujący odparowanie wilgoci. Niestety procesowi temu towarzyszy znaczne zasolenie występujące w strefie otworów.

Aktywne ekrany wentylacyjne
Są to stawiane na zewnątrz lub wewnątrz budynku ścianki grubości ¼–½ cegły, wymurowane na poziomej izolacji przeciwwilgociowej w odległości od 6 do 14 cm od zawilgoconej ściany. Wysokość ścianki powinna umożliwić odprowadzenie wilgotnego powietrza na zewnątrz budynku.

Osuszacz profesjonalny Osuszacz profesjonalny przyspieszający osuszanie tynków, szlicht (przed położeniem podłóg, a szczególnie drogich, egzotycznych parkietów). Stosowany także do ogólnego osuszania przed położeniem, np. płyt kartongipsowych, płytek ceramicznych, tapet czy też przed malowaniem
(fot. Unilux)


W tunelu powstałym pomiędzy nową i starą przegrodą wymusza się wentylatorami ruch powietrza. Powietrze wdmuchuje się przez pozostawione w ściance otwory nawiewne, usytuowane w dolnych partiach muru ­około 10 cm od posadzki, a wydmuchuje przez otwory wywiewne zostawione wyżej, zwykle na wysokości około 30 cm nad poziomem terenu. Osuszanie odbywa się dzięki ruchowi powietrza w szczelinie pomiędzy dobudowanym ekranem a zawilgoconym murem. Wykonanie zewnętrznych ekranów wymaga zwykle wykonania drenażu, umożliwiającego odprowadzenie wody opadowej.

Elektroosmoza
Wykorzystuje się tu prąd stały, który przepływa pomiędzy założonymi w murze elektrodami i powoduje przemieszczanie wilgoci z jego górnych partii do części dolnej i dalej do gruntu. Niestety cały proces trwa długo i okresowo należy korygować parametry prądu płynącego przez instalację w zależności od stopnia zawilgocenia ściany.

 

Emilia Rosłaniec

aktualizacja: 2013-01-25

Zdaniem naszych Czytelników

Nie tylko osuszanie jest ważne w takim przypadku. Warto też zalane miejsca zdezynfekować np. ozonem, żeby później nie pojawił się zapach wilgoci i stęchlizny.

Gość Radek

12 Kwi 2017, 12:15

Wszystkie te metody bez likwidacji przyczyn są nieskuteczne, osuszenie budynku jest tylko konsekwencją szeregu prawidłowo wykonanych zabiegów odtworzenia izolacji i zabezpieczenia budynku przed wilgocią i działaniem wody.

Gość Grzesiek

10 Sie 2016, 10:49

Przerabiałem iniekcję w kamienicy w której mieszkam...niestety po wydaniu ogromnych pieniędzy na iniekcję i remont tynków w przyziemiu, na co wspólnota brała kredyt - wilgoć znów wyszła. Oczywiście w mniejszym zakresie, tynk mniej się sypie. Ale gdyby to była przestrzeń mieszkalna ...

madey

16 Kwi 2016, 18:23

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Bloczki i pustaki keramzytobetonowe

Bloczki i pustaki keramzytobetonowe charakteryzują się na tyle dobrą wytrzymałością oraz izolacyjnością cieplną i akustyczną, że można z nich wykonywać wszystkie rodzaje ścian, w tym jednowarstwowe.
topowe produkty

Systemy stropowe Rector Rectobeton i Rectolight

Firma RECTOR Polska jest polską filią francuskiej Grupy Rector Lesage działającej na rynku francuskim od ponad 60 lat i będącej liderem w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 2003 r., zapewniając swoim klientom jak najlepsze rozwiązania konstrukcyjne systemów stropowych RECTOBETON i RECTOLIGHT.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017 Cegła ręcznie formowana "Jabłkowa Postarzana" z Cegielni Hoffmanowskiej nawiązuje wyglądem i parametrami do starej cegły rozbiórkowej.
Wiosenna promocja cegieł Röben
Wiosenna promocja cegieł Röben Od 27 marca do końca kwietnia 2017 r. cegły klinkierowe Röben są dostępne w obniżonych cenach! Promocją objęte zostały wszystkie cegły ...
Triumf ceramiki z historią - wyniki konkursu Brick Award 2017
Triumf ceramiki z historią - wyniki konkursu Brick Award 2017 Już po raz trzeci jury prestiżowego konkursu Brick Award wyłoniło najciekawsze, innowacyjne obiekty architektoniczne w Polsce, które powstały ...
Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.     
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x