Budujemy Dom
Instalacje / Woda i kanalizacja / Aktualności

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą współfinansowanie przez Unię Europejską inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji białostockiej.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 96,8 mln zł. Program „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” zostanie zakończony w roku 2011. Jego całkowity koszt to suma 143 mln zł. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Program inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obsza-rach nieskanalizowanych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, dotyczy także zapewnienia właściwej sprawności pozostałych elementów systemu wodo-ciągowo-kanalizacyjnego. Dzięki realizacji programu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” powstanie lub zostanie zmodernizowanych 70 km sieci kanalizacyjnej oraz 42 km sieci wodociągowej. Liczba mieszkańców Białegostoku podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu to blisko 5400 osób, zaś planowana liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej to ponad 1400 osób. Po realizacji projektu blisko 99% gospodarstw domowych Białegostoku zostanie podłączonych do sieci wodociągowej i 98,1% do sieci kanalizacyjnej.

Wodociągi Białostockie są pierwszym beneficjentem, który podpisał we wrześniu 2009r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu realizacji projektu, wyłonionego w drodze konkursowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Tym samym z chwilą podpisania w/w umowy Wodociągi Białostockie uzyskały możliwość finansowania realizowanych zadań z przyznanej dotacji rozwojowej.

W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Wodociągi Białostockie zrealizowały już inwestycje na Osiedlu Zawady, a także zakończyły część prac w Centrum Miasta. Obecnie trwa budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlach: Dojlidy, Skorupy, Mickiewicza, Piaski, Dziesięciny, Bojary, Sienkiewicza, Wygoda. Planowane są również prace modernizacyjne na obszarze osiedli: Piasta, Białostoczek, Jaroszówka, Starosielce oraz w Centrum Miasta. Zakończenie wszystkich inwestycji w ramach projektu zaplanowano na rok 2011r.

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia niezawodności i bezawaryjnego działania sys-temu wodociągowo-kanalizacyjnego, ograniczenia ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody, uzyskanego dzięki poprawie jego szczelności i wymianie odcinków najbardziej wyeksploatowanych. Zapewnienie szerszego dostępu mieszkańcom miasta do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, działającej w sposób ciągły i niezawodny, wpłynie także na poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego. Projekt umożliwi także odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, jak również Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI


A. Budowa sieci wodociągowej oraz kanałów sanitarnych na terenach nie objętym do tej pory systemem kanalizacji sanitarnej.
B. Rozdział kanałów ogólnospławnych poprzez budowę kanałów deszczowych i montaż urządzeń zapewniających oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawie-sin.
C. Modernizacja i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu usprawnienia jej funkcjonowania.
D. Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej oraz wymiana sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych oraz stalowych w celu poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia.
E. Usprawnienie dystrybucji wody poprzez uzupełnienie opomiarowania sieci wodociągowej.
 
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie, będące beneficjentem projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”, są najstarszym przedsiębiorstwem komunalnym, działającym od roku 1890, na obszarze aglomeracji białostockiej. Udziałowcami spółki są Miasto Białystok, posiadające 92% udziałów oraz Gmina Wasilków będąca właścicielem 8% udziałów. Podstawową działalnością firmy jest pobór, uzdatnianie i dostarcza-nie wody na potrzeby miasta oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi także hurtową sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz czterech sąsiednich gmin tj. Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne. Obszar działalności spółki obejmuje 200 km2, zaś liczba odbiorców korzystająca z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ok. 300 tys. osób. Całkowita długość sieci wodociągowej będącej własnością przedsiębiorstwa wynosi ok. 1000 km, zaś kanalizacji sanitarnej to ok. 480 km.

Głównym źródłem zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w wodę jest rzeka Supraśl, stanowiąca prawy dopływ rzeki Narew. Bazują na niej dwa ujęcia wody Wodociągów Białostockich w Wasilkowie tj. ujęcie wody powierzchniowej i ujęcie wody infiltracyjnej oraz trzecie ujęcie wody w Jurowcach, wykorzystuje również zasoby doliny rzeki Supraśl, w postaci źródła podziemnego. Łączna wydajności wszystkich trzech ujęć wody przekracza 100.000 m3 na dobę.

W roku 2008 Wodociągi Białostockie zakończyły realizację projektu współfinansowanego ze środków ISPA/Funduszu Spójności UE „Poprawa jakości wody w Białymstoku”. Obejmował on modernizację dwóch istniejących stacji uzdatniania wody, przebudowę głównych węzłów technologicznych oczyszczalni ścieków oraz unowocześnienie procesu przeróbki osadów ściekowych.

Wodociągi Białostockie działają w oparciu o Zintegrowany Systemu Zarządzania łączący trzy standardy: system zarządzania jakością ISO 9001:2009, system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

aktualizacja: 2012-12-10

Dodaj komentarz

Jakie są wskaźniki badania jakości wody?

Odchodzi do przeszłości czas, kiedy po wykonaniu studni doprowadzało się wodę do domu i używało bez względu na jej jakość.

topowe produkty

EKOPOL - oczyszczalnie biologiczne BIO-HYBRYDA

Oczyszczalnia biologiczna BIO-HYBRYDA pracuje na pięciokomorowym, przepływowym zbiorniku wyposażonym w rotujące złoże biologiczne i osad czynny, napowietrzane poprzez dyfuzor drobnopęcherzykowy i dmuchawę. Dzięki zastosowanej technologii w zbiorniku zachodzą obie fazy oczyszczania: tlenowa i beztlenowa, co sprawia, że skuteczność oczyszczalni jest bardzo wysoka, 97% sprawności.
Najbardziej znane marki
Oczyszczalnie ścieków - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Odwodnienia i drenaż - ranking rozpoznawalności firm i produktów
UST-M zmienia wizerunek i prezentuje nowe logo
UST-M zmienia wizerunek i prezentuje nowe logo UST-M odświeża swoją markę, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną. Modernizacja wizerunku jest znakiem zmian, jakie zachodzą ...
Systemowe filtry przepływowe, czyli skutecznie uzdatnianie wody
Systemowe filtry przepływowe, czyli skutecznie uzdatnianie wody Przepływowe filtry do wody Dafi stanowią najskuteczniejszy sposób poprawy jakości wody bezpośrednio w punkcie jej poboru. Mogą być stosowane ...
Hydropath poleca: Uzdatniacz wody HydroFLOW S38
Hydropath poleca: Uzdatniacz wody HydroFLOW S38 Urządzenia pod nazwą HydroFLOW, produkowane w Wielkiej Brytanii, umożliwiają zabezpieczenie nowoczesnych instalacji przygotowywania i dystrybucji ...
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x